User Tools

Site Tools


vetenskapliga_metoden

Den vetenskapliga metoden

Naturvetenskap är ett sätt att undersöka och lära sig om välden, då främst olika naturliga fenomen1). Man kan summera den till följande punkter (mer eller mindre i ordning):

  1. Du har en idé om någonting
  2. Du ställer upp en hypotes
  3. Du hittar på ett sätt att testa din hypotes
  4. Du samlar in data från ditt experiment
  5. Du testar din hypotesen för att se om dina data stöder eller förkastar din hypotes
  6. Om hypotesen förkastas modifierar du din ursprungliga idé så att den tar hänsyn till dina nya data
  7. Du börjar om från början!

Undersökningens fyra faser

Ibland delar man in metoden i fyra faser2).

Planering

I denna fas tar du fram bakgrundsfakta, ställer upp en (eller flera) hypoteser, listar ut hur du skall testa din hypotes och tar reda på hur du skall samla in data som visar om din hypotes stämmer eller inte. När du läser om vad andra gjort kan du även se hur de gjort det, och få egna idéer om hur du kan gå till väga

Datainsamling

Nu samlar du in de data som du kom fram till att du behövde i den första fasen. Kanske du måste du först göra ett mindre pilotförsök för att avgöra om din metod fungerar. Dina data kan ha olika mätskalor, vilket påverkar vilka statistiska metoder du kan använda när du analysera dem.

Här är det också viktigt att du samlar in alla data du kan, och att du sparar dem i ett format som gör att du lätt kan se vad som är vad, ingenting är så nedslående som att ha gjort ett stort försök, men ha missat att anteckna sina resultat ordentligt, och bli tvungen att göra om allt arbete bara av den orsaken.

Slutligen, när du tänkte på allt detta, samlar du in dina data, kanske direkt i ett kalkylark i Excel.

Analys

Hur du skall analysera dina data skall du ha bestämt redan på planeringsstadiet. Med hjälp av dessa testar du om din nollhypotes kan förkastas, vilket innebär att din hypotes stämmer. Nu använder du ofta olika statistiska metoder.

Ett bra steg är att skapa bra grafer över dina data. Då kan du se samband och tendenser, som sedan med statistiska metoder kan testa om de stämmer. Bra grafer och tabeller gör också din rapport mycket bättre och överskådliga för din läsare.

Rapportering

Nu skall du rapportera dina resultat. Det är viktiga att du rapporterar på ett sätt som gör att andra kan förstå vad du gjorde (och hur) samt vilka slutsatser du kom fram till.

En del är att avgöra hur du skall gå vidare från detta. Finns det uppenbara tankar på något mer man kan undersöka? Var det något du kunde ha testat, men inte gjorde? Använde du en metod som du trodde skulle ge dig ett svar på en fråga, men inte gjorde det? Går det att lösa till nästa gång?


Läs mer

  • En handledning i hur du genomför en större naturvetenskaplig undersökning.
vetenskapliga_metoden.txt · Last modified: 2016/11/13 08:11 by 127.0.0.1