User Tools

Site Tools


reaktionshastighet

Reaktioners hastighet

Kemiska reaktioner har olika hastigheter beroende på ett antal faktorer.

Temperaturberoende

Eftersom i princip alla kemiska reaktioner inträffar när reaktanterna kolliderar med varandra påverkat temperaturen hastigheten. Om vi höjer temperaturen ökar vi också rörligheten hos reaktanterna, och därmed deras rörelseenergi, vilket även ökar reaktionshastigheten.

Koncentrationerna påverkar

Då det är koncentrationen som avgör hur ofta en partikel träffar en annan1) påverkas reaktionshastigheten av koncentrationen.

Bindningstypen påverkar

Olika typer av reaktioner tar olika lång tid2), och en faktor som påverkar är vilken typ av bindning som skall skapas. Är det joner som skall reagera sker detta i de flesta fall ytterst snabbt, liksom när joner vinds och skapar fällningar.

Molekyler däremot har generellt sett mycket långsammare reaktioner: sde skall mötas i rätt vinkel, med rätt kinetisk energi: endast en liten andel av alla kollisioner leder till en reaktion.

Katalysatorer ökar hastigheten

Som du säkert känner till ökar närvaron av en katalysator reaktionshastigheten, på samma sätt fins det inhibitorer som minskar en reaktions hastighet3).

En kemisk reaktion sker med hjälp av kollisioner på molekylnivå

Eftersom kemiska reaktioner sker mellan molekyler gäller det att dessa möts, att de kolliderar. Dessa kollisioner måste dock uppfylla vissa krav:

  • De måste ske med rätt orientering. På samma sätt som du bara kan fånga en boll om den kastas till dig från en sådan riktning att du kan ta emot dem är molekylers reaktioner beroende av att kollisioner sker i rätt vinkel, så att rätt atomer möts.
  • De måste ha tillräckligt med energi För att en reaktion skall kunna ske måste aktiveringsenergin finns. Normalt sett är det genom kollisionens hastighet, där den kinetiska energin måste räcka till att bryta de ursprunglila bindningarna4). Då kan et aktiverat komplex bildas, och reaktionen ske.
1)
Träffen måste även ske i rätt vinkel för att rätt atomer skall mötas, med en lagom stor rörelseenergi (se ovan), särskilt om det är molekyler som skall reagera.
2)
Själva reaktionen kan ta mindre än en nanosekund
3)
Ett exempel är om du köper koncentrerad väteperoxid (H2O2) som normalt skulle falla sönder i vatten och syrgas tämligen snabbt, men närvaron av en inhibitor minskar detta till en acceptabel nivå.
4)
Med andra ord överstiga aktiveringsenergin
reaktionshastighet.txt · Last modified: 2016/10/30 04:31 by 127.0.0.1