User Tools

Site Tools


organisk_kemi

Organisk kemi

Organisk kemi är kolföreningarnas kemi, och är grunden till biokemin (alltså kemin i de levande organismerna).

Isomeri

Isomeri (huvudsida)

Många organiska föreningar uppvisar isomeri, och i levande organismer är det normalt bara en av de olika isomererna som är biologiskt aktiv (eller så har de helt olika effekter). Detta gör att det kan vara extremt viktigt att hålla reda på detta för t.ex. läkemedelsforskning.

De olika formerna av isomeri som förekommer är strukturisomeri, ställnings- eller positionsisomeri, funktionsisomeri, cis-trans isomeri samt spegelisomeri.

Ämnesklasser

Baserat på vilka funktionella grupper ett ämne har tillhör den olika ämnesklasser, som t.ex. karboxylsyror eller alkoholer.

Alkaner

Se även alkaner (huvudsida)

De enklaste organiska föreningarna är alkanerna, som är enkla föreningar med bara kol och väte och enbart enkelbindningar. De har en formel som följer mönstret CnH2n+2. Deras namn har ändelsen “-an”.

Cykloalkaner

Alkaner kan även bilda ringar. Dessa kallas då för cyklolakaner, coh har summaformeln CnH2n

Omättade kolväten

[De tre kolvätena etan, eten och etyn.]

När vi introducerar dubbel- eller trippelbindningar i ett kolväte får vi ett omättat kolväte: det är in “mättat” på väte. Beroende på vilket ämne det är får ämnet så klart annorlunda egenskaper.

Alkener

Se även alkener (huvudsida)

Alkener liknar alkanerna, men har (minst) en dubbelbindning. De har namn som slutar på -en, och en formel med mönstret CnH2n. Exempel på en alken är eten (C2H4) och propen (C3H6)

Namn Formel (CnH2n)
Eten C2H4
Propen C3H6
Buten C4H8

Alkyner

Se även alkyner (huvudsida)

Alkyner är även de föreningar som liknar alkaner, men de har (minst) en trippelbinding. Namn med ändelsen -yn, och en formel som följer regeln CnH2n-2

Namn Formel (CnH2n-2)
Etyn C2H2
Propyn C3H4
Butyn C4H6

Arener

Arener är kolväten med delokaliserade elektroner. Det enklast ämnet i gruppen är bensen, C6H6, där kolatomerna sitter i en ring, med en väteatom på varje kolatom. Man trodde först att det rörde sig om att varannan bindning var dubbel och varannan enkel, men det visade sig snart att så inte var fallet: överskottselektronerna är jämnt utspridda mellan alla kolatomerna, med andra ord delokaliserade.

Alkoholer

Organiska föreningar som har en “-OH” grupp i sig kallas för alkoholer. De får ändelsen “-ol”: etanol är alltså den alkohol man får om man byter ut ett väte i en etan-molekyl mot en OH-grupp.

Aminer

En amin har en -NH2 grupp bunden till sig.

Karbonylföreningar

När alkoholer oxideras ofullständigt bildas olika karbonylföreningar. Vilken typ av karbonylföreningar som bildas beror på om alkoholen var primär, sekundär.

Typ av alkohol Oxidationsprodukt (steg 1) Oxidationsprodukt (steg 2)
Primär Aldehyd (R-CHO) Karboxylsyra (R-COOH)
Sekundär Keton (R1-CO-R2)

Aldehyderna kan i sin tur oxideras vidare till en karboxylsyra. Detta känner du säkert igen från nedbrytningen av etanol i kroppen (etanol → etanal → etansyra)

Karboxylsyror

Se även Karboxylsyror (huvudsida)

[Etansyra, även kallat ättiksyra. Förkortas ofta HAc.]

Organiska syror har en karboxylgrupp – -COOH – där en av de två syre-atomerna är dubbelbundet till kolet, och det även sitter en OH-grupp på samma kol. Dessa kan släppa vätet som sitter på OH-gruppen i form av en vätejon, och får därmed sina sura egenskaper.

Flerprotoniga karboxylsyror

Ett antal karboxylsyror är flerprotoniga. exempel på detta är bland annat

  • Etandisyra som är mer känd som oxalsyra är ett ämne som många växter producerar för att minska risken att bli uppäten. Du känner säkert till den från rabarberns och harsyrans syrliga smak, och den kan i stora doser orsaka njurproblem.
  • Citronsyra är en treprotonig karboxylsyra med det systemiska namnet 2-Hydroxypropyl-1,2,3-trikarboxylsyra. Den har även en hydroxylgrupp. [Citronsyra]

Svaga syror

Alla organiska syror är svaga syror.

Estrar

[En ester bildad av en syra och en alkohol]

Se även estrar (huvudsida)

En ester består av två kolväten som sitter ihop med en -CO-O- brygga. De får namn med syran först, sedan alkoholen och sist ändelsen -oat. Deras formel skrivs t.ex. CH3CH2CO2CH2CH2CH3

Estrar används mycket som smaksättare till godis och glass, men även som lösningsmedel inom industrin. Det kan även vara värt att påpeka att triglycerider är estrar av fettsyror och glycerol (en flervärd alkohol)

Fettsyror

Om en karboxylsyra har minst fyra kolatomer räknas den som en fettsyra. Fettsyrorna är basen i våra fetter, som är viktiga för allt levande.

organisk_kemi.txt · Last modified: 2017/11/07 08:01 by 127.0.0.1