User Tools

Site Tools


kurser:kemi2

Kemi 2

Kursen kemi 2 handlar till stor del om organisk kemi och biokemi, och olika arbetsområden som gör det möjligt att förstå dessa områden, som t.ex. kemisk jämvikt.


Centralt innehåll

Reaktionshastighet och kemisk jämvikt

Organisk kemi

  • Olika organiska ämnesklasser, deras egenskaper, struktur och reaktivitet.
  • Reaktionsmekanismer, inklusive kvalitativa resonemang om, hur och varför reaktioner sker och om energiomsättningar vid olika slags organiska reaktioner.

Biokemi

Analytisk kemi

  • Kvalitativa och kvantitativa metoder för kemisk analys, till exempel masspektrometri och spektrofotometri.
  • Resonemang om provtagning, detektionsnivå, riktighet och precision samt systematiska och slumpmässiga felkällor.

Kemins karaktär och arbetssätt

  • Modeller och teorier som förenklingar av verkligheten. Modellers och teoriers giltighetsområden och hur de kan utvecklas, generaliseras eller ersättas av andra modeller och teorier över tid.
  • Avgränsning och studier av problem och frågor med hjälp av kemiska resonemang.
  • Det experimentella arbetets betydelse för att testa, omvärdera och revidera hypoteser, teorier och modeller.
  • Planering och genomförande av experimentella undersökningar och observationer samt formulering och prövning av hypoteser i samband med dessa.
  • Utvärdering av resultat och slutsatser genom analys av metodval, arbetsprocess och felkällor.
  • Frågor om etik och hållbar utveckling kopplade till kemins olika arbetssätt och verksamhetsområden.

Arbetsuppgifter

kurser/kemi2.txt · Last modified: 2017/10/02 09:33 by 127.0.0.1