User Tools

Site Tools


syra-basjaemvikt

Syra-basjämvikt

De flesta syra-bassystem är jämviktssystem; starka syror/baser är fullständigt protolyserade, medan svaga syror är ofullständigt protolyserade. Detta medför att vi har ett jämviktssystem:

HAc ⇔ H+ + Ac-

Om vi har en syras syrakonstant kan vi räkna ut koncentrationen vätejoner i ett givet system, och därmed dess pH.

Den kemiska jämvikten beskrivs i detta fall av ekvationen $K_a = \dfrac{[Ac^-] \cdot [H^+]}{[HAc]}$

syra-basjaemvikt.txt · Last modified: 2017/09/18 12:21 (external edit)