User Tools

Site Tools


naturligt_urval

Naturligt urval

En av de stora mekanismerna bakom evolutionen är det naturliga urvalet. Det naturliga urvalet är helt enkelt den mekanism som gör att fördelaktiga egenskaper blir vanligare i efterkommande generationer. Detta kommer sig från tre saker:

  • Det finns alltid en variation inom en population
  • Olika egenskaper ger olika förutsättningar
  • Egenskaper går i arv mellan generationerna

Eftersom det alltid finns en konkurrens mellan individerna1) kommer punkterna ovan att leda till att de bäst anpassade individerna överlever och kan fortplanta sig i större grad, och därmed ge sina egenskaper i arv till nästa generation. Det finns många olika exempel på naturligt urval, t.ex. ändrade gifter hos skallerormar eller vingarna hos fåglar som häckar när väga.

Det naturliga urvalet kan agera på olika sätt

Beroende på selektionstrycket kam det naturliga urvalet fungera på några olika sätt.

Fokuserande urval

Om det finns en spridning i en egenskap och vissa delar av denna spridning ger en fördel kommer de med den fördelaktiga varianten att ha en fördel, och därmed öka sin sin andel av populationen. Soim exempel kan vi använda vikten hos ett nyfött barn. Om vikten är för låg har barnet mycket sämre förutsättningar att klara sig, och vid en alltför hög födelsevikt blir förlossningen helt enkelt för komplicerad, men ökande risker för både modern och barnet. Därför kommer tendensen att bli att de allra flesta barn föds med en vikt inom ett tämligen smalt intervall.

Splittrande urval

Om det finns en spridning, men det är en fördel med mer än en variant av egenskapen kommer vi ofta att se hur populationen delas i två, där dessa får alltmer särpräglade egenskaper. I slutänden leder denna form av selektion ofta till artbildning, där vi får två arter där vi tidigare hade två. Individerna blir helt enkelt mer specialiserade på en strategi, och anpassar sig därefter.

Riktat urval

Ett riktat urval är helt enkelt ett urval som liknar det fokuserande, men som premierar en ökning av en viss egenskap. Som exempel kan vi nämna geparden: de snabbaste geparderna har en stark fördel (mer lyckad jakt och därmed mer föda), och gradvis har dessa därmed utvecklats mot att bli snabbare.

Exempel på naturligt urval

Vi kan observera det naturliga urvalet både i det stora och det lilla. Om man till exempel följer de fossila spåren efter valarnas evolution ser man hur de stegvis anpassat sig mer och mer till ett liv i vatten, och i den andra änden är utvecklingen av antibiotika resistens ett lysande (men skrämmande) exempel på hur organismer utvecklas för att klara nya miljöfaktorer.

Flera av länkarna nedan beskriver exempel på det naturliga urvalet och artbildning.

Länkar

1)
Antingen direkt om t.ex. föda eller boplatser, eller indirekt om att bäst undvika exempelvis rovdjur
naturligt_urval.txt · Last modified: 2018/09/11 08:26 by 127.0.0.1