User Tools

Site Tools


kurser:kemi1

Kemi 1

Kursen kemi 1 är i mångt och mycket en kurs som lägger grunder för vidare studier i kemi. Kursen tar upp ämnen som

Till dessa avsnitt finns det instuderingsfrågor


Centralt innehåll

Materia och kemisk bindning

Reaktioner och förändringar

Stökiometri

  • Tolkning och skrivning av formler för kemiska föreningar och reaktioner.
  • Substansmängdsförhållanden, koncentrationer, begränsande reaktanter och utbyten vid kemiska reaktioner.

Analytisk kemi

  • Kvalitativa och kvantitativa metoder för kemisk analys, till exempel kromatografi och titrering.

Kemins karaktär och arbetssätt

  • Vad som kännetecknar en naturvetenskaplig frågeställning.
  • Modeller och teorier som förenklingar av verkligheten. Hur modeller och teorier kan förändras över tid.
  • Hur problem och frågor avgränsas och studeras med hjälp av kemiska resonemang.
  • Det experimentella arbetets betydelse för att testa, omvärdera och revidera hypoteser, teorier och modeller.
  • Planering och genomförande av experiment samt formulering och prövning av hypoteser i samband med dessa.
  • Utvärdering av resultat och slutsatser genom analys av metodval, arbetsprocess och felkällor.
  • Ställningstagande i samhällsfrågor utifrån kemiska modeller, till exempel frågor om hållbar utveckling.

Arbetsuppgifter

kurser/kemi1.txt · Last modified: 2018/01/12 12:55 by 127.0.0.1