BiKe-Wiki

Biologi och kemi wiki

User Tools

Site Tools


kemiska_formler

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

kemiska_formler [2017/02/13 15:23] (current)
Pär Leijonhufvud created
Line 1: Line 1:
 +====== Kemiska formler ======
 +
 +En kemisk formeln anger vilka atomslag((Alltså vilka grundämnen)) som finns med i ämnet, och i vilka antal eller proportioner. Man skiljer på några olika typer av formel:
 +
 +===== Empirisk formel =====
 +
 +En empirisk formel anger proportionerna mellan atomslaget, t.ex. skrivs druvsocker $CH_2O$ för att ange att proportionerna mellan de tre atomslagen är 1:2:1.
 +
 +För jonföreningar är det alltid denna man anger, så det inte finns någon bestämd storlek för t.ex. en koksaltkrisatall.
 +
 +===== Kemisk formel (summaformel)=====
 +
 +I denna anger man det korrekta antalet av alla atomslag, t.ex skrivs druvsocker $C6H_{12}O_6$ för att visa att det finns 6 kolatomer, 12 väteatomer och 6 syreatomer i molekylen. Ibland frångår man att bara summera antalet av varje atomslag, för att öka tydligheten.
 +
 +Exempel
 +^ Ämne   ^ Summaformel ​  ​^Tydligare uppdelning ​  ​^ ​ Förklaring ​ ^
 +| Etanol | $C_2H_6O$ ​      | $CH_3CH_2OH$ eller $C_2H_5OH$ ​ | Visar att det finns en hydroxylgrupp,​ $-OH$ | Dimeteyleter | $C_2H_6O$ |  $CH_2-O-CH_3$ ​                | Visar två metylgrupper med en syrebrygga ​ |
 +
 + 
 +
 +
 +
 +===== Strukurformel =====
 +
 +[{{ :​kemi:​glycine.png?​direct&​100|Aminosyran glycin}}]
 +[{{ :​kemi:​isopren.png?​direct&​100|En kompakt vising av isopren: bindningarna mellan kolatomerna visas, med en kolatom tänkt i alla vinklar eller änder av strecken.}}]
 +
 +En strukturformel visar hur atomerna binder till varandra. Dessa är särskilt användbara för organiska föreningar. Dessa kan skrivas mer eller mindre "​förkortat"​
 +
 +===== Faser =====
 +
 +I en kemisk formeln kan man ange vilken fas ett ämne är i. Detta anges med en förkortning efter formeln, som skrivs inne i en parentes:
 +
 +^ Förkortning ​ ^  Betydelse ​      ^
 +|   ​(s) ​       | Fast form        |
 +|   ​(l) ​       | Flytande form    |
 +|   ​(g) ​       | Gasform ​         |
 +|   ​(aq) ​      | I vattenlösning ​ |  ​
 +
 +
 +===== Reaktionsformler =====
 +
 +En kemisk reaktionsformel visar 
 +  - Vilka ämnen som reagera med varandra (reaktanterna)
 +  - Vad som bildas (produkterna)
 +
 +I en reaktionsformel finns det alltid lika många av alla atomslag på båda sidor om reaktionspilen.
 +
 +Ett exempel på en kemisk reaktionsformel är
 +
 + $6 H_2O(l) + 6 CO_2(g) \xrightarrow{solljus} C_6H_{12}O_6(aq) + 6 O_2 (g)}$
 +
 +Ur den kan vi läsa ut följande:
 +
 +  - **Reaktanterna** är vatten och koldioxid ($H_2O$ & $CO_2$)
 +  - **Produkterna** är syrgas och druvsocker((glukos)) ($C_6H_{12}O_6$ ​ & $O_2$)
 +  - Vatten är i flytande form: (l)
 +  - Koldioxid och syrgas är i gasform: (g)
 +  - Druvsocker är löst i vatten: (aq)
 +  - Det förbrukas 6 vattenmolekyler och 6 koldioxidmolekyler
 +  - Det bildas en druvsockermolekyl och 6 syrgasmolekyler
 +  - reaktionen kräver solljus för att ske.
 +
  
kemiska_formler.txt · Last modified: 2017/02/13 15:23 by Pär Leijonhufvud