BiKe-Wiki

Biologi och kemi wiki

User Tools

Site Tools


kemisk_jaemvikt

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

kemisk_jaemvikt [2016/10/30 04:21] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Kemisk jämvikt ======
 +
 +När en reaktion kan gå åt båda hållen (en reversibel reaktion) inställer sig en kemisk jämvikt, där vid varje tidpunkt en viss andel av de ingående reagenterna befinner sig i vardera läget. Detta skrivs med en dubbel pil som går åt båda hållen (två ovanför varandra, åt vardera hållet).
 +
 +
 +
 +===== Jämviktskonstanter =====
 +
 +En jämviktskonstant beskriver förhållandet mellan de olika reagenterna när systemet uppnått jämvikt. ​
 +
 +Om vi har reaktionen $A + B \rightleftharpoons C + D$ har uppnått jämvikt gäller att
 +
 +$K = \dfrac{[C] \cdot [D]}{[A] \cdot [B]}$ (Där $[A]$ är koncentrationen av ämne A)
 + där K är reaktionens //​jämnviktskonstant//​.
 +
 +Om man har en koefficient framför något av ämnena får man en lite annorlunda formel:
 +
 +Reaktionen $aA + bB \rightleftharpoons cC + dD$ (alltså a stycken A reagerar med b stycken C...)
 + har jämviktskonstanten
 +
 +$K = \dfrac{[C]^c \cdot [D]^d}{[A]^a \cdot [B]^b}$
 +
 +Viktiga fakta är:
 +
 +  * Alla reversibla reaktioner har en jämviktskonstant,​ vars värde varierar med temperaturen
 +  * Konstantens värde är oberoende av vilka förhållanden man utgick från (t.ex. om man startar med enbart A+B, enbart C+D eller någon blandning av alla fyra)
 +  * Koncentrationerna vid jämvikt blir olika beroende på vilka koncentrationer man utgick från
 +  * Katalysatorer påverkar inte jämviktskonstanten,​ enbart hur snabbt man uppnår jämvikt
 +  * Om jämviktskonstanten är större än 1 (K>1) då kommer produkterna att dominera i blandningen:​ om K<1 kommer istället reaktanterna att dominera.
 +  * Koncentrationskvoten (Q) som mäter den verkliga kvoten visar åt vilket håll en reaktion går.
 +
 +==== Enheten på jämviktskonstanten ====
 +
 +Eftersom jämviktskonstanten är en kvot av koncentrationer blir den dimensionslös om summan av koefficienterna är lika för täljaren och nämnaren. I andra fall har den en enhet, $(mol/​dm^3)^x$ där x kan variera men alltid är ett heltal (positivt eller negativt, inklusive noll).
 +
 +==== Beräkningar med jämviktskonstanter ====
 +
 +Beräkningar med jämviktskonstanter är normalt tämligen enkla, och följer i stort ett fåtal mönster.
 +
 +=== Räkna ut koncentrationen av en produkt ===
 +
 +När man vet initialmängden av någon/​några reagenter och konstantan.
 +
 +Exempel: {{ :​kemi:​jamvikt-exempel.png?​direct|}}
 +
 +  - Ställ upp reaktionsformlen
 +  - Sätt ut initialmängderna
 +  - Sätt ut förändringarna
 +  - Räkna ut den slutgiltiga mängden
 +  - Sätt in i formlen för jämviktskonstanten och räkna.
 +
 +
 +Samma princip kan även användas när man skall räkna ut pH för en syra/bas för en känd koncentration (tänk på förhållandet mellan ​ [[syror_och_baser#​ph-skalan|pH]] och [[syror_och_baser#​poh|pOH]]!)
 +
 +=== Räkna ut jämviktskonstanten ===
 +
 +Dessa beräkningar är relativt enkla:
 +
 +  - ställ upp reaktionsformeln
 +  - Ställ upp beräkningen av [[kemisk_jaemvikt#​jaemviktskonstanter|jämviktdskonstanten]]. ​
 +  - Sätt in värdena
 +  - Beräkna ​ konstanten.
 +===== Le Chateliers princip =====
 +
 +
 +Man kan sammanfatta hur olika  faktorer påverkar ett jämviktsläge med en enkel regel:
 +
 +  * Om man gör en förändring i ett system i jämvikt sker en nettoreaktion som går så att ändrinfen motverkas.
  
kemisk_jaemvikt.txt · Last modified: 2016/10/30 04:21 (external edit)