BiKe-Wiki

Biologi och kemi wiki

User Tools

Site Tools


joniseringsenergier

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

joniseringsenergier [2016/11/09 07:50] (current)
Pär Leijonhufvud created
Line 1: Line 1:
 +====== Joniseringsenergi ======
  
 +Joniseringsenergin är den energin som går åt för att ta bort en elektron från en atom((För att vara noggrann skall atomen vara i gasfas)). Man mäter normalt denna energi i kJ/mol, alltså den energi som krävs för att alla atomerna i en mol skall förlora en elektron. Joniseringsenergier kan användas för att förklara både [[elektronegativitet]] och varför vissa par av atomer bildar [[intramolekylaer_bindning#​kovalent_bindning|kovalenta]] bindningar medan andra bildar [[intramolekylaer_bindning#​jonbindning|jonbindningar]]. Kortfattat kan man säga att par av ämnen med liknande joniseringsenergier bildar kovalenta eller polärt kovalenta bindningar, medan de med större skillnader bildar jonföreningar.
 +
 +Joniseringsenergin ökar för varje ytterligare elektron som skall tas bort, detta på grund av att efter det att en elektron förlorats har atomen en positiv nettoladdning,​ vilket gör att de kvarvarande elektronerna attraheras starkare.
 +
 +Avståndet till atomkärnan spelar in, om avståendet mellan elektronen och atomkärnan är stort blir krafterna mellan dessa mindre, och elektronen förloras därför lättare.
 +
 +===== Trender i det periodiska systemet =====
 +
 +Eftersom joniseringsenergin påverkas av atomradien kommer vi att se ett mönster i det periodiska systemet. Då atomradien minskar när vi går från vänster till höger kommer joniseringsenergin att öka när vi går åt höger i det periodiska systemet.
 +
 +^  Joniseringsenergier (kJ/​mol) ​ ^^^^^^^
 +^  Li   ​^ ​ Be  ^  B   ​ ^ ​ C  ^  N    ^  O    ^  F  ^
 +| 520  | 899  | 800  |  1086  | 1402  | 1314  | 1680 |
 +
 +^  Joniseringsenergi (kJ/​mol) ​ ^^
 +^  Li  |520|
 +^  Na  |496|
 +^  K   |419|
 +^  Rb  |408|
 +^  Cs  |376|
 +^  Fr  |398|
 +
 +De andra och tredje (etc) joniseringsenergierna ökar som sagt, och för t.ex. litium är den första bara 520 kJ/mol, medan den andra är 7297 kJ/mol och den tredje hela 11810 kJ/​mol(([[http://​chem.libretexts.org/​Core/​Physical_and_Theoretical_Chemistry/​Physical_Properties_of_Matter/​Atomic_and_Molecular_Properties/​Ionization_Energy|Chemistry Libretext]] har värden för fler grundämnen.))
joniseringsenergier.txt · Last modified: 2016/11/09 07:50 by Pär Leijonhufvud