BiKe-Wiki

Biologi och kemi wiki

User Tools

Site Tools


jonbindning

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

jonbindning [2016/10/30 04:18] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Jonbindning ======
 +
 +Se även [[intramolekylaer_bindning#​jonbindning|avnittet om intramolekylär bindning]]
 +
 +Jonbindning är när elektroner går över helt från en atom till en annan, och de resulterande jonerna binder till varandra med hjälp av elektrostatiska krafter (olika laddningar attraherar varandra).
  
jonbindning.txt · Last modified: 2016/10/30 04:18 (external edit)