BiKe-Wiki

Biologi och kemi wiki

User Tools

Site Tools


introner

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

introner [2016/10/30 04:18] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Introner ======
 +
 +Introner är segment av DNA som inte kodar för proteiner. Många introner har däremot stor betydelse för att [[wp>​Intron#​Biological_functions_and_evolution|avgöra vilka gener som skall användas och när]]. Till exempel påverkar intronerna vilka exoner som skall kopplas ihop med vilka i när ett tRNA skall byggas i [[cellens_genetik#​transkription|transkriptionen]].  ​
 +
 +Introner finns bara hos [[eukaryoter|eukaryoter]],​ inte hos bakterier. Mellan intronerna sitter [[exoner]], som är de delar av [[.:​genom|genomet]] som kodar för proteiner.
  
introner.txt · Last modified: 2016/10/30 04:18 (external edit)