User Tools

Site Tools


instuderingsfragor-redox

Instuderingsfrågor: redoxkemi

 1. Vad är oxidation? (svar)
 2. Vad är reduktion? (svar)
 3. Vad visar ett oxidationstal? (svar)
 4. Vilket oxidationstal har syre oftast? (svar)
 5. Vilket oxidationstal har väte oftast? (svar)
 6. Sätt ut samtliga oxidationstal på H2O. (svar)
 7. Sätt ut samtliga oxidationstal på H2. (svar)
 8. Sätt ut samtliga oxidationstal på H+. (svar)
 9. Sätt ut samtliga oxidationstal på O2-. (svar)
 10. Sätt ut samtliga oxidationstal på H2O2 (svar)
 11. Sätt ut oxidationstal på alla atomer i H2SO4
 12. Sätt ut oxidationstal på alla atomer i SO42- (sulfatjon)
 13. Sätt ut samtliga oxidationstal i reaktionen Cu2+(aq) + Fe(s) → Cu(s) + Fe2+(aq)
 14. Vad krävs för att en reaktion skall vara en redoxreaktion? (svar)
 15. Är Cu2+(aq) + Fe(s) → Cu(s) + Fe2+(aq) en redoxreaktion?
 16. Vilka av följande metaller löses i saltsyra? (svar)
  1. Pt
  2. Zn
  3. Ag
  4. Cu
 17. Lägg till elektroner i på rätt sida i följande delreaktioner. Ange även om det är en oxidation eller reduktion.
  1. Fe → Fe2+
  2. F2 → 2 F
  3. Cu2+ → Cu
 18. Vilka av följande påståenden är korrekta? I en kemiska reaktion bevaras alltid
  1. temperaturen
  2. antalet kemiska bindningar
  3. antalet atomer
  4. oxidationstalet
  5. massan
  6. antalet elektroner
 19. Fe2O3 kan skrivas som järn(III)oxid. Skriv enligt samma mönster
  1. Cu2O
  2. NO2
 20. Järn(III)oxid är ett annat namn på Fe2O3. Skriv formeln för
  1. bly(IV)oxid
  2. kväve(II)oxid
  3. kväve(I)oxid
 21. Vad gäller för syres oxidationstal?
  1. Det är alltid lika med +II
  2. Det är ibland lika med -IV
  3. Det är lika med -I i H2O2
 22. Vilket är korrekt för delreaktionerna?
  1. Fe → Fe2- + 2 e-
  2. Fe + 2 e- → Fe2-
  3. Fe → Fe2- + 1 e-
  4. Fe + 1 e- → Fe2-
  5. Fe → Fe2-
 23. Ett oxidationbsmedel
  1. oxideras
  2. reduceras
  3. har oförändrat oxidationstal
instuderingsfragor-redox.txt · Last modified: 2017/06/02 07:46 by 127.0.0.1