User Tools

Site Tools


instuderingsfragor-organisk-kemi

Instuderingsfrågor: organisk kemi

 1. Hur många bindningar kan en kolatom delta i?
 2. Vad är skillnaden mellan mättade och omättade kolväten?
 3. Vilken formel har en hexan molekyl?
 4. Vilken formel har en 1-hexen molekyl?
 5. Vilken formel har en 1-hexyn molekyl?
 6. Vilken formeln har en bensenmolekyl?
 7. Vad är speciellt med bindningarna i en bensenmolekyl?
 8. Vad är ett aromatiskt kolväte
 9. Hur påverkas kokpunkten av ett kolvätes längd?
 10. Vilka faktorer påverkar kokpunkten för en organisk förening?
 11. Vilka typer av isomeri finns det?
 12. Vad innebär steroeoisomeri
 13. Vad är spegelbildsisomeri?
 14. Hur avgör du om en alken är i Z- eller E- konfiguration?
 15. Hur avgör du om en viss kolatom är ett asymmetrisk centrum?
 16. Rita ett kolväte med två enantiomerer i båda formerna. Försök även att avgöra vilken som är R respektive S (överkurs för gymnasiet).
 17. Förklara skillnaden mellan primära, sekundära och tertiära alkoholer
 18. Rita en tvåvärd alkohol
 19. Rita en keton
 20. Rita en aldehyd
 21. Vad är ett transfett?
 22. Vilken grupp har alla organiska syror? Varför gör den dem till syror?
 23. Vilken grupp har alla organiska syror?
 24. Vad händer när en organisk syra protolyseras?
 25. Vad är en ester?
 26. Hur bildas estrar?
 27. Hur avgör man om t.ex. en omättad fettsyra är cis eller trans?
 28. Hur avgörs om en alken är i E- eller Z-form?
 29. Varför har man till stora delar gått över till att använda E/Z istället för cis/trans?
 30. Nämn minst en karboxylsyra du kan ha i maten. Varför är den där?
 31. Varför löser sig en alkohol som t.ex. propanol mycket bra i vatten, medan hexanol har mycket sämre löslighet, samtidigt som deras ursprungliga alkaner inte är lösliga i vatten?
 32. Vad påverkar en eters löslighet i vatten?
 33. Varför har en eter lägre kokpunkt än motsvarande alkohol?
 34. Vad heter den eter som bildas av en propyl-grupp och en etyl-grupp?
 35. Vad är en amin?
 36. Varför är aminer baser?
 37. Vad heter detta ämne (se bild 1)? [Bild 1: namnge ämnet]
 38. Varför har en keton en låg kokpunkt?
 39. Under vilka förhållanden är en karboxylsyra mest vattenlöslig?
instuderingsfragor-organisk-kemi.txt · Last modified: 2017/12/09 06:13 by 127.0.0.1