User Tools

Site Tools


instuderingsfragor-ekologi

Instuderingsfrågor: ekologi

Allmäna frågor (enklare nivå)

 1. Vad är en population?
 2. Hur kan konkurrens i ett ekosystem leda till balans?
 3. Vilken formel har fotosyntesen?
 4. Varför är fotosyntesen viktig?
 5. Till vad används produkterna från fotosyntesen?
 6. Förklara kolets kretslopp.
 7. Vad visar en näringskedja?
 8. Vad visar en näringsväv?
 9. Vad visar en näringspyramid?

Populationsekologi

 1. Vilka två faktorer påverkar en populations storlek?
 2. Vad är en population?
 3. Vad menas med en arts toleransområde?
 4. Vad är en ekologisk nisch?
 5. Vad är en metapopulation?
 6. Vad står “r” för?
 7. Vad står “K” för?
 8. Vilka faktorer påverkar r?
 9. Vilka faktorer kan påverka K?
 10. Vad är en tillväxtkurva?
 11. Vad visar en tillväxtkurva?
 12. Vad förhindrar att exponentiell tillväxt fortgår för evigt?
 13. Vilka typer av inomartskonkurrens finns det?
 14. Förklara sambandet mellan inomartskonkurrens, fitness och evolution.
 15. Vad skiljer r-selekterande arter från K-selekterande?
 16. Vad innebär livshistorieteori?
 17. Ge exempel på problem med r/K tanken vad gäller arters strategier?
 18. Vad visar en överlevnadskurva?
 19. Vad skiljer typ I, II och III på en överlevnadskurva?
 20. Ge exempel på arter som passar in på de tre typerna av överlevnsdskurva.
 21. Vad visar en Lotka-Volterra graf?
 22. Förklara vad fitness innebär.
 23. Vad visar en näringsväv? Jämför med en näringskedja!
 24. Varför är den mikrobiella slingan viktig för att förstå flödet av energi och näringsämnen i marina ekosystem?

Samhällsekologi

 1. vilka former av symbios finns det?
 2. Varför påverkar storleken på en ö eller kontinent storleken på de djur som lever där?
 3. Vad är en nyckelart?
 4. Ge ett exempel på en nyckelart och förklara varför den är en nyckelart.
 5. Vad är en paraplyart?
 6. Varför är paraplyarter viktiga?
 7. Varför kallar man vissa arter för landskapsingenjörer?
 8. Ge ett exempel på en landskapsingenjör och förklara dess roll.
 9. Var på jorden är biodiversiteten högst? Varför?
 10. Hur påverkar en ös isolering vilka arter som lever där?
 11. Ge minst ett exempel på hur två arter utvecklats till sammans?

Hållbar utveckling

 1. Var är en ekosystemtjänst?
 2. Vilka typer av miljögifter finns det? Ge exempel!
 3. Hur uppstår växthuseffekten?
 4. Vilka konsekvenser kan förlusten av biodiversiteten ge?
 5. Varför har vi förlorat biodiversitet?
 6. Varför har ozonlagret skadats?
 7. Vilka konsekvenser kan en skada på ozonlagret ge?
 8. Vilka konsekvenser kan den förstärkta växthuseffekten ge?
 9. Varför är ekosystemtjänster viktiga för oss?
 10. Vilka typer av ekosystemtjänster finns det? Ge exempel!
 11. På vilka sätt påverkar vi de djurarter vi jagar/fiskar?
 12. Ge ett exempel på hur ekosystemtjänster kan vara lönsamma
 13. Vad kommer att hända med haven när koldioxidhalten i luften ökar?
 14. Vilka energikällor ger mest/minst utsläpp av koldioxid (eller motsvarande)?
 15. Förklara kolets kretslopp
 16. Varför är fosfors kretslopp viktigt?
instuderingsfragor-ekologi.txt · Last modified: 2017/10/25 10:53 by 127.0.0.1