BiKe-Wiki

Biologi och kemi wiki

User Tools

Site Tools


haallbar_utveckling

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
haallbar_utveckling [2016/04/01 10:27]
Pär Leijonhufvud [Länkar]
haallbar_utveckling [2016/04/05 10:34] (current)
Pär Leijonhufvud [Länkar]
Line 19: Line 19:
  
   * Hållbar utveckling är en viktig del i kursen [[kurser:​naturkunskap1b|Naturkunskap 1b]], liksom i de övriga kurserna i [[naturkunskap|Naturkunskap]]   * Hållbar utveckling är en viktig del i kursen [[kurser:​naturkunskap1b|Naturkunskap 1b]], liksom i de övriga kurserna i [[naturkunskap|Naturkunskap]]
 +  * http://​www.kemi.se/​global/​broschyrer/​kemikalier-i-barns-vardag.pdf
haallbar_utveckling.txt · Last modified: 2016/04/05 10:34 by Pär Leijonhufvud