BiKe-Wiki

Biologi och kemi wiki

User Tools

Site Tools


genteknik

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

genteknik [2016/10/30 04:16] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Genteknik ======
 +
 +{{ :​biologi:​genetik:​genteknik.jpg?​direct&​300|En mindmap om genteknik.}}
 +Med olika tekniker man man manipulera cellers gener, för att t.ex. stänga av eller ändra existerande gener, eller tillsätta helt nya gener. Om man direkt manipulerar genomet hos en organism skapar man en [[gmo|genetiskt modifierad organism (GMO)]].
 +
 +En ny teknik som använts mycket är [[cellens_genetik#​crispr|CRISPR]]
 +
 +
 +
 +----
 +
 +====== Länkar ======
 +
 +  * [[gmo|Genetiskt modifierade organismer]]
  
genteknik.txt · Last modified: 2016/10/30 04:16 (external edit)