BiKe-Wiki

Biologi och kemi wiki

User Tools

Site Tools


genom

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

genom [2016/10/30 04:16] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Genom ======
 +
 +Genom är beteckningen på en [[wps>​Genom|organisms samlade arvsmassa]]. Det mesta av människans genom finns i kromosomerna,​ men en del av det finns i till exempel ​ [[mitokondriellt_dna|mitokondrierna]].
  
genom.txt · Last modified: 2016/10/30 04:16 (external edit)