BiKe-Wiki

Biologi och kemi wiki

User Tools

Site Tools


genflode

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

genflode [2018/09/11 08:39] (current)
Pär Leijonhufvud created
Line 1: Line 1:
 +====== Genflöde ======
  
 +När genetisk material överförs mellan [[population|populationer]] har det skett ett genflöde mellan dessa. Detta kan ske till exempel genom
 +
 +  * pollen som sprids av vinden
 +  * individer som av naturliga eller med hjälp av människan förflyttas till ett nytt område((Till exempel stormar eller som fripassagerare vid transporter))
 +  * Så kallat horisontell genöverföring,​ när gener överförs mellan individer pp annat sätt än genom fortpantning. Detta sker hos djur och växter normalt med hjälp av [[virus]] ​
genflode.txt · Last modified: 2018/09/11 08:39 by Pär Leijonhufvud