BiKe-Wiki

Biologi och kemi wiki

User Tools

Site Tools


genetisk_variation

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

genetisk_variation [2018/09/11 08:39] (current)
Pär Leijonhufvud created
Line 1: Line 1:
 +====== Genetisk variation ======
  
 +Inom en art finns det alltid en viss grad av genetisk variation: alla individer har inte samma gener eller egenskaper. Källorna till denna variation är i huvudsak tre:
 +
 +  - [[mutation|Mutationer]]
 +  - Sexuell fortplantning
 +  - [[genflode|Genflöde]]
 +
 +
 +===== Mutationer =====
 +
 +Mutationer är förändringar i [[dna|arvsmassan]]. Dessa uppstår till stor del av joniserande strålning, men även genom mutagena ämnen, alltså kemiska föreningar som kan påverka DNA. Även [[överkorsning]] i samband med [[meios]] kan leda till mutationer.
 +
 +
 +===== Sexuell fortplantning =====
 +
 +Vid sexuell fortplantning ser en uppblandning av gener från de båda föräldrarna. Detta leder till nya kombinationer av egenskaper
 +
 +===== Genflöde =====
 +
 +När genetisk material överförs mellan [[population|populationer]] har det skett ett genflöde mellan dessa. Detta kan ske till exempel genom
 +
 +  * pollen som sprids av vinden
 +  * individer som av naturliga eller med hjälp av människan förflyttas till ett nytt område((Till exempel stormar eller som fripassagerare vid transporter))
 +  * Så kallat horisontell genöverföring,​ när gener överförs mellan individer pp annat sätt än genom fortpantning. Detta sker hos djur och växter normalt med hjälp av [[virus]] ​
genetisk_variation.txt · Last modified: 2018/09/11 08:39 by Pär Leijonhufvud