BiKe-Wiki

Biologi och kemi wiki

User Tools

Site Tools


faser

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

faser [2016/08/31 07:36] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Faser ======
 +
 +I grunden brukar man säga att alla ämnen befinner sig i en av tre faser: gas, vätska eller fast form. Därtill kommer plasma, samt ett antal icke-klassiska faser som t.ex. glas eller flytande kristaller.
 +
 +
 +===== Klassiska faser =====
 +
 +==== Fast ====
 +
 +I ett fast ämne sitter de ingående partiklarna((Atomer eller molekyler)) i fasta lägen relativt varandra. Ett fast ämne har en fast form och volym och är svår att komprimera.
 +
 +I ett fast ämne finns det mycket lite utrymme mellan partiklarna,​ och dessa kan inte röra sig förbi varandra.
 +
 +==== Flytande ====
 +
 +I en vätska kan de ingående partiklarna röra sig relativt varandra. En vätska har en konstant volym, men dess form bestäms av behållaren. De är svåra att komprimera.
 +
 +I en vätska finns det mycket lite utrymme mellan partiklarna,​ men dessa kan röra sig mer eller mindre fritt förbi varandra.
 +
 +==== Gas ====
 +
 +I en gas rör sig de ingående partiklarna nästan helt oberoende av varandra. En gas har ingen fast volym, utan både form och volym bestäms av behållaren. De är lätta att komprimera. ​
 +
 +I en gas finns det mycket utrymme mellan partiklarna,​ och inget som hindrar dem att röra sig förbi varandra
 +
 +===== Fasövergångar =====
 +
 +[{{ :​kemi:​fasovergangar.png?​direct&​500|Fasövergångar mellan olika aggregationstillstånd}}]
 +
 +  * **Stelning** är övergången från vätska till fast form
 +  * **Smältning** är övergången från fast form till vätska
 +  * **Kondensering** är övergången från gas till vätska
 +  * **Ångbildning** är övergången från vätska till gas
 +  * **Sublimering** är övergången mellan fast form och gas
 +
 +
 +===== Icke-klassiska faser =====
 +
 +
 +
 +===== Länkar =====
 +
 +  * [[http://​www.chem.purdue.edu/​gchelp/​atoms/​states.html|States of matter]]
 +  * [[https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Aggregationstillst%C3%A5nd|Aggregationstillstånd]]
  
faser.txt · Last modified: 2016/08/31 07:36 (external edit)