BiKe-Wiki

Biologi och kemi wiki

User Tools

Site Tools


exoner

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

exoner [2016/10/30 04:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Exoner ======
 +
 +Exoner är delar av en kromosom som kodar för proteiner med hjälpa av den [[genetiska_koden|genetiska koden]]. Mellan exonerna sitter [[introner]],​ som inte i sig kodar för proteiner, men trots detta har en stor betydelse för [[genom|genomets]] funktion
  
exoner.txt · Last modified: 2016/10/30 04:13 (external edit)