BiKe-Wiki

Biologi och kemi wiki

User Tools

Site Tools


epigenetik

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
epigenetik [2017/01/09 15:44]
Pär Leijonhufvud
epigenetik [2017/01/10 03:45] (current)
Pär Leijonhufvud [Epigenetik]
Line 1: Line 1:
 ====== Epigenetik ====== ====== Epigenetik ======
  
-Epigenetik är studiet av fenotyper som inte kan förklaras av ändringar i DNA-sekvensen. I många fall rör det som om förändringar på kromosomnivå,​ där olika gener aktiveras eller inaktiveras,​ men det har även använts för att beskriva prioners effekter på en organism. ​+Epigenetik är studiet av fenotyper((Fenotyper:​ ärftliga egenskaper)) ​som inte kan förklaras av ändringar i DNA-sekvensen. I många fall rör det som om förändringar på kromosomnivå,​ där olika gener aktiveras eller inaktiveras,​ men det har även använts för att beskriva prioners effekter på en organism. Historiskt har ett flertal olika definitioner använts, men idag (2017) gäller den som först gavs i inledningen till detta stycke.
  
 ===== Celldiffentiering ===== ===== Celldiffentiering =====
epigenetik.txt · Last modified: 2017/01/10 03:45 by Pär Leijonhufvud