BiKe-Wiki

Biologi och kemi wiki

User Tools

Site Tools


ekologiska_felslut

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

ekologiska_felslut [2016/10/30 04:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Ekologiska felslut ======
 +
 +Detta är en grupp felslut som kommer sig av att man blandar ihop populationer med individer. ​
 +
 +Ett vanligt fall som du säkert stött på i matematiken är skillnaden mellan medelvärde och median. Om vi t.ex. säger att elever från Österingenstans har lägre meritpoäng än de från Västeringenstans ​ så är det frestande att anta att detta säger något om, eller i vart fall ger oss en inblick i sannolikheten,​ en viss individs meritpoäng. Detta kan komma sig av att fördelningen kan ha ett negativt medelvärde men ett positivt medianvärde. ​
 +
 +^By                 ^ Meritvärdärde ^ Medelvärde ^Medianvärde ^
 +| Västeringenstans ​ | 80%  har 128 poäng 20% har 304 poäng |  163,2 poäng | 128 poäng |
 +| Österingenstans ​  | 50% har 144 poäng, 50% har 176 poäng |   160 poäng ​ | 160 poäng |
 +
 +Om vi bara ser till medelvärdet skulle vi bli frestade att anta att en slumpvis vald elev från Västeringenstans har ett högre meritpoäng än en från Österingenstans. Men 80% av tiden har en elev därifrån lägre meritpoäng än alla elever från österingenstans.
 +
 +Det finns flera liknande typer av felskut, som alla i grunden kommer sig av att man antar att en grupps värden säger något om en viss individ i den gruppens värden.
  
ekologiska_felslut.txt · Last modified: 2016/10/30 04:09 (external edit)