BiKe-Wiki

Biologi och kemi wiki

User Tools

Site Tools


chi2

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
chi2 [2016/11/22 05:53]
Pär Leijonhufvud [Chi 2 testet]
chi2 [2016/11/23 13:27] (current)
Pär Leijonhufvud
Line 57: Line 57:
 [{{ :​statistik:​prop.test.png?​direct&​500|Chi-2 jämförelse av andelen höga betyg i två klasser. Skiljer sig 9 av 22 från 7 av 10?}}] [{{ :​statistik:​prop.test.png?​direct&​500|Chi-2 jämförelse av andelen höga betyg i två klasser. Skiljer sig 9 av 22 från 7 av 10?}}]
 Detta jämför andelarna höga betyg i de båda klasserna. Så ser vi att p-värdet ligger på 0,13, vilket innebär att 13% av tiden så uppstår en så stor skillnad av slumpen. Detta skulle vi inte betrakta som signifikant. Detta jämför andelarna höga betyg i de båda klasserna. Så ser vi att p-värdet ligger på 0,13, vilket innebär att 13% av tiden så uppstår en så stor skillnad av slumpen. Detta skulle vi inte betrakta som signifikant.
 +
 +
chi2.txt · Last modified: 2016/11/23 13:27 by Pär Leijonhufvud