BiKe-Wiki

Biologi och kemi wiki

User Tools

Site Tools


cfc

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cfc [2017/10/18 08:06] (current)
Pär Leijonhufvud created
Line 1: Line 1:
 +====== CFC ======
  
 +Detta är en stor grupp ämnen där CFC är en förkortning från engelskans ​ "​ChloroFluoroCarbon"​. Dessa ämmen har alla skapats på konstgjord väg, och har som grupp uppmärksammats för två saker
 +
 +  * De bryter ned [[ozonlagret]]
 +  * De är kraftfulla [[växthusgas|växthusgaser]],​ men en [[GWP]] som i många fall äiger på flera tusen gånger koldioxid. De finns i atomsfären i relativt små halter, och liger bakom ungefär 1% av den globala uppvärmningen.
 +
 +På grund av deras skadliga effekter på ozonlagret((Se Miljömål.se,​ http://​www.miljomal.se/​Miljomalen/​5-skyddande-ozonskikt/​)) är dessa till stora delar på väg att fasas ut ur användningen((https://​utslappisiffror.naturvardsverket.se/​Amnen/​Andra-gaser/​Klorfluorforeningar/​)).  ​
cfc.txt · Last modified: 2017/10/18 08:06 by Pär Leijonhufvud