BiKe-Wiki

Biologi och kemi wiki

User Tools

Site Tools


buffertsystem

Buffertsystem

Buffertlösningar1) har förmågan att kompensera för tillskott av oxoniumjoner (eller ämnen som binder dessa). Normalt är en buffert en svag syra och dess motsvarande salt (t.ex. HAc och NaAc, men även vara en svag bas med dess motsvarande salt2).

Sura och basiska buffertar agerar olika

Sura buffertar

Dessa består av en svag syra och dess korresponderande salt. Exempel

  • CH3COOH
  • CH3COO-Na+)

Ättiksyranb protolysras till ca 0,5% : CH3COOH(aq) ⇔ CH3COO-(aq) + H+(aq)

Tillsatsen av natriumacetat ( CH3COO-Na+) ger ett överskott på acetatjoner, vilket pressar jämnvikten åt vänster

  • Mycket ojoniserad ättiksyra
  • mycket acetatjoner (från saltet)
  • tillräckligt med acetatjoner för att lösningen skall bli sur

Tillsatts av syra

Vätejonerna reagerar med acetatjonerna för att bilda ättiksyra:

CH3COO-(aq) → CH3COOH(aq)

Eftersom de flesta nya vätejonerna tas upp ändras inte pH nämnvärt

Tillsats av bas

Två reaktioner

CH3COOH(aq) + OH- → CH3COO-(aq) + H2O

samt

  1. OH- + H+ → H2O samt
  2. CH3COOH(aq) → CH3COO-(aq) + H+

hydroxidjonerna reagerar med vätejoner, för att kompensera detta protolyseras motsvarande mängd HAc

Basiska buffertar

Återigen svag bas och dess salt: NH3 och NH4+Cl-

  • mycket oreagerad ammoniak
  • Många ammoniajoner () från saltet
  • Tillräckligt med hydroxid-joner för att lösningen skall bli basisk

Tillsats av syra

NH3 + H+ → NH4+

Tillsats av bas

NH4+ (aq) + OH (aq) → NH3(aq) + H2O (l)

I samtliga fall kompenseras upptaget eller tillskottet av vätejoner till stor del av buffertsystemet.

1)
Se t.ex. Buffer_solution för en djupare förklaring
2)
En bra förklaring finns på Chemguide
buffertsystem.txt · Last modified: 2017/03/22 19:23 by Pär Leijonhufvud