BiKe-Wiki

Biologi och kemi wiki

User Tools

Site Tools


art

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
art [2018/08/31 06:14]
Pär Leijonhufvud
art [2018/08/31 06:15] (current)
Pär Leijonhufvud
Line 1: Line 1:
 ====== Art ====== ====== Art ======
  
-En art((Se även [[https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Art|Wikipedia]])) är en grupp individer som kan föröka sig med varandra och därmed dela genetiskt material med varandra, men inte med andra grupper av organismer.+En art((Se även [[https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Art|Wikipedia]]))((Se även [[https://​evolution.berkeley.edu/​evolibrary/​glossary/​glossary.php?​start=s&​end=z|Understanding evolution]])) är en grupp individer som kan föröka sig med varandra och därmed dela genetiskt material med varandra, men inte med andra grupper av organismer.
art.txt · Last modified: 2018/08/31 06:15 by Pär Leijonhufvud