User Tools

Site Tools


antibiotikaresistens-anteckning

Antibiotikaresistens (anteckningar från föreläsning i Umeå 2015)

Se även Antibiotikaresistens (huvudsida)

Man beräknar idag (hösten 2016) att antibiotikaresistenta bakterier leder till nästan 50000 dödsfall årligen bara i västvärlden1)

Anteckningar från lärarfortbildningsdagar 2015 (Umeå)

Anteckningar från tek-nat dagarna i Umeå 2015 om antibiotikaresistens där det viktigaste var att

  • Förskrivningen av antibiotika varierar kraftigt mellan olika länder
  • Även t.ex. tillverkning med dålig avfallsrening (e.g. i Indien) leder till ökade halter i biosfären
  • Förekomsten av resistenta bakterier är grovt sett direkt proportionell mot mängden förskriven antibiotika
  • Utan verksam antibiotika kommer mycket av den moderna medicinen att bli svår/omöjlig.

Gossens et al2)3)4)5) har studerat prevalens av antibiotikaresistens och dess samband med förskrivning av olika typer av antibiotika i olika länder. Även värt att läsa om ESBL6) för djupare förståelse

Det finns material avsett för skolundervisning på SVAvet samt på STRAMAs hemsida.


Husdjursuppfödning

Ett problem är att mycket antibiotika används som ett slags kosttillskott vid boskapsuppfödning, vilket är ren starkt bidragande orsak till den ökade förekomsten av antibiotikaresistenta bakterier i världen.

Läs mer

antibiotikaresistens-anteckning.txt · Last modified: 2016/10/29 08:47 by 127.0.0.1